На 17.2.2018 во OOУ,, Лазо Ангеловски,, беше одржана обука Поучување по мерка на мотивирани ученици Инклузивно образование :подршка на децата со посебни  образовни потреби на која  наставници од ООУ,,Аврам Писевски ,, заедно со директорката Матилда Бајкова и психологот Елизабет Солтирова.