На 19.9.2018 во х.Карпош се одржа обука  ,,Водич за наставници -ПРЕМИН ОД ОДДЕЛЕНСКА ВО ПРЕДМЕТНА НАСТАВА за работа со деца со ПОП “ на кои присуствуваа наставници од нашето училиште заедно со психологот.