Во рамкитe на проектот ,,Училишта на 21 век” учениците беа запознаени со Критичкото размислување и решавање на проблемите и уредот Микро:бит. Практично го применија Микробитот со решавање на зададени задачи и проблеми.Kлубот за кодирање ги започна првите чекори со микробитот