Нашето училиште по прв пат се здоби со Сертификат за квалитет како резултат на успешно работење , соработка и позитевен пристап кон поставените цели во образовниот систем.