Градење на мостови на пријателство,мостови кои поврзуваат различни култури,заедничко минато и сличен образовен систем.Убаво е кога годината се заокружува со нови пријателства, задоволство од стореното, отворање нови видици, оставање печат на  сон кој ќе стане реалност!!! . Воспоставивме темели на заеднички проекти со ОШ,, Душан Јерковиќ”-од Рума , ОШ..Јован Поповиќ” oд Инџија и ОШ,, Лаза Костиќ”-Нови Београд од Република Србија.