Изработка на слика по сопствена идеја со користење на природни материјали. Развивање на креативен дух кај учениците и љубов кон уметноста.