Учениците од IVа одделение ја посетија Месната заедница Бардовци, општина Карпош со цел да се запознаат со проблемите на жителите во ова населено место, како и да дознаат на кој начин работи МЗ. Учениците беа среќни, задоволни и збогатени со уште
едно искуство.