Почетните фази од уредувањето на училишниот хол во знакот на традицијата ,фолклорот и обичаите.Целта на уредување на етно катчето е  учениците да се запознаат со традицијата ,фолклорот преку создавање на креативен дух и да го негуваат културното наследство.Нашето етно катче ќе се надополнува ,проширува и надоградува.