ООУ,,Аврам Писевски,, гостин на Велигденскиот базар во домот за стари лица ,,Мајка Тереза “Со што се продолжува долгогодишната соработка помегу нашите институции.