“Подршка на образовниот процес и стимулирање на дигиталните вештини во основните училишта во општина Карпош”, во нашето училиште се монтирани две смарт табли. Од денес учениците од прво одд и учениците од предметна настава во кабинетот по хeмија ќе можат да работат на смарт таблите. Проектот продолжува и во иднина ќе се постават уште вакви табли.