Во периодот од 15.4-17.4.2022 година дел од наставниците,директорот и стручната служба присуствуваа на тренинг на училишните тимови за развоен план во рамките на проектот АРИСЕ,,Акција за намалување на нееднаквостите во образованието” .