Десиминација на проектот „АРИСЕ“-поддржан од страна на НВО Чекор по чекор е Проект за намалување на нееднаквостите во образованието. Целта на овој проект е преку средби на наставници кои ќе ги пренесуваат своите вештини за критичко размислување и решавање на проблеми да им овозможиме што поквалитетно постигнување на учениците со послаба мотивација за работа и со послаби вештини.