Конкурс за запишување ученици во јавните средни училишта за учебната 2023/2024 година во Република Северна Македонија

https://mon.gov.mk/stored/document/Konkurs%20za%20upis%20vo%20sredno%202023-2024.pdf